Verreaux's eagle-owl, Giant eagle owl (Bubo lacteus) - Andrew and Anastasia Scholtz