Karoo thrush (Turdus smithi) - Andrew and Anastasia Scholtz